10 પાસ ઉપર ભરતી જાહેર

ખાલી જગ્યાઓ 1558

પોસ્ટ નું નામ  MTS અને હવાલદાર

પગાર ધોરણ MTS રૂપિયા 18,000 થી 22,000/-

પગાર ધોરણ હવાલદાર રૂપિયા 18,000 થી 22,000/-

અરજી શરુ તારીખ 30 જૂન 2023

છેલ્લી તારીખ 21 જુલાઈ 2023

છેલ્લી તારીખ 21 જુલાઈ 2023