સંધ લોક સેવા આયોગ દ્વારા ભરતી જાહેર

કુલ ખાલી જગ્યાઓ

260 જગ્યાઓ

ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ: 

24 જૂન 2023

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 

13 જુલાઈ 2023

પગાર:

67,700 થી 2,08,700

ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક

@upsc.gov.in

નોકરીની જાહેરાત વાચો 

અહીથી અરજી કરો