કોઈ પણ વાહનના માલિક નું નામ જાણો

સૌપ્રથમ તમારે ગૂગલ માં જઈ ને parivahan સર્ચ કરવાનું રહેશે.

સર્ચ કરો ત્યારે જ પેલી લિંક પર ક્લિક કરવું parivahan.gov.in

ત્યારબાદ તમને પેજ જોવા મળશે જેેમાં તમારે RC Status પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

વાહન ના નંબર નાખ્યા ની સાથે જ અહીંયા બધી વિગત ખુલી ગઈ છે.

જેમાં વાહન ના મલિક નું નામ વાહન કઈ કંપની નું છે વાહન ક્યારે લીધું

વીમો છે કે નઈ Puc છે કે નઇ તેવી બધી જ વિગત જોવા મળશે.