સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામા ભરતી જાહેર

ખાલી જગ્યાઓ 1000

પોસ્ટનું નામ  મેનેજર

છેલ્લી તારીખ  15-07-2023

અરજી ફી અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/PWBD ઉમેદવારો/મહિલા ઉમેદવારો: રૂ. 175/-

અરજી ફી અન્ય તમામ ઉમેદવારો: રૂ. 850/- + GST

ઓફિસિયલ વેબસાઈટ www.ibpsonline.ibps.in

ઓફિસિ વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.