સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

કુલ ખાલી જગ્યાઓ

30  જગ્યાઓ

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

પગાર ધોરણ

માસિક રૂપિયા 60,000

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

લાયકાત

મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની પોસ્ટની શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે ઓનલાઇન પરીક્ષા અને ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ

24 જૂન 2023

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ

09 જુલાઈ 2023

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક

www.aicofindia.com

સરકારી કૃષિ વીમા કંપનીમાં ભરતી જાહેર 

અહીથી અરજી કરો

Arrow